Natuurlijk gaan we er vanuit dat u aanwezig bent op de Patchwork & Quiltdagen. Toch kan er zich onverhoopt een situatie voordoen, waardoor u genoodzaakt bent uw deelname te moeten annuleren.

Om niet voor verrassingen komen te staan op het moment dat u gaat annuleren, leest u voordat u zich inschrijft deze voorwaarden nog eens rustig door:

ARTIKEL 17 – ANNULERING EN VERSTEK
1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken
kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot
de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te
vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
– Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 25 %
– Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 50 %
– Tot een 14 dagen voor de aanvang van het evenement: 100 %
– Tot een dag voor de aanvang van het evenement: 200 %
3. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de
dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub 2 van dit artikel genoemd.
4. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering.
5. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement
een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.
6. In een geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke
tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft op het in lid 2 genoemde bedrag
van 200% van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen
behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd
met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende
standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen.